Oudercommissies

De medezeggenschap van ouders is op meerdere fronten ingebed in ons beleid. Alle locaties (Waterhuizerweg, Hemsterhuislaan en BSO locaties) binnen de Stichting Kinderopvang Haren hebben een eigen oudercommissie. De OC behartigt de belangen van de kinderen en ouders die gebruik maken van de locatie. De OC denkt mee, geeft advies, stemt in en informeert de locatie manager over verscheidene onderwerpen aangaande de locatie.

Naast de Oudercommissies is er de Centrale Ouder Raad. De COR is het medezeggenschapsorgaan voor de gehele Stichting Kinderopvang Haren. De ouderraad is het aanspreekpunt en vertegenwoordiging van de oudercommissies van de locaties en gastgezinnen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als pedagogisch beleid, voeding, veiligheid, openingstijden, tarieven etc. Zij voert over deze onderwerpen regelmatig overleg, 4 tot 6 keer per jaar met de directeur – bestuurder van de SKH.

Met vragen, suggesties of andere zaken kunnen ouders zich richten tot de leden van de Centrale Ouderraad of Ouder(locatie)commissie.

Centrale Ouderraad – voorzitter Rudy Drent- COR@kinderopvangharen.nl

OC Waterhuizerweg – voorzitter Irene Kooiman – irenekooiman@hotmail.com

OC Hemsterhuislaan – voorzitter Marjolein Dröge – marjoleindroge@gmail.com

OC BSO locaties – voorzitter Tialda Hoekstra – tialdahoekstra@gmail.com