De organisatie

Stichting Kinderopvang Haren is een maatschappelijk betrokken kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk. In 1986 gestart met alleen kinderdagopvang. Tegenwoordig biedt Stichting Kinderopvang Haren alle vormen van kinderopvang.  Te weten kinderdagopvang, peuteropvang met Voor- en Vroegschoolse educatie, voorschoolse- en buitenschoolse en tussenschool opvang en gastouderopvang.

De SKH wordt bestuurd door directeur/ bestuurder mevr. Wilma Pouw-Naarding. Het bestuur handelt volgens de gedragscode van de beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang.

Governance

De Stichting Kinderopvang Haren is lid van de Branchvereniging Maatschappelijke Kinderopvang en werkt volgens de Governance code kinderopvang. Deze Governance code draagt bij aan de transparantie en integriteit in de kinderopvang.

Toezicht

De Stichting heeft een interne organisatie vormgegeven met behulp van het “Raad van Toezicht-model”. De Raad van Toezicht houdt zich bezig met:

 • Toezichthouden op de doelstelling van de SKH
 • Intergraal toezicht houden op het beleid van bestuur
 • Het adviseren en fungeren als klankbord voor het bestuur
 • Het regelen van de besturing van de SKH
 • Het uitoefenen van statutair gegeven bevoegdheden
 • Het regelen van eigen werkzaamheden, zoals samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering

RvT leden

 • Marga van den Heuvel (voorzitter RvT)
 • Gerritjan Hetebrij (lid)
 • Elsbeth Jansen-Sijtsma (lid)
 • Jur Raatjes (lid)
 • Justin Dol (lid)

De RvT leden zijn bereikbaar via rvt@kinderopvangharen.nl

Het streven naar een goede onderlinge communicatie en een optimale samenwerking tussen de RvT, de directeur-bestuurder, het management, de ouderraad en de ondernemingsraad maken dat er professioneel gewerkt kan worden.

Het organogram van de SKH ziet er dan ook als volgt uit.