Kwaliteit en veiligheid

Kwaliteit en veiligheid heeft bij de Stichting Kinderopvang Haren hoge prioriteit. Zorg, welzijn, ontwikkeling en opvang voor uw kind nemen wij serieus.  Vandaar dat wij een veilige en gezonde omgeving bieden.

Kwaliteit

Stichting Kinderopvang Haren streeft naar hoge kwaliteit van de opvang en dienstverlening door te zorgen voor een omgeving waar zowel medewerkers als kinderen de ruimte krijgen om zich te ontplooien in een inspirerende omgeving alsmede te luisteren naar de wensen van klanten, kinderen en medewerkers en deze adequaat te beantwoorden

Jaarlijks wordt de instelling ook op alle onderdelen van kwaliteit en veiligheid getoetst door de GGD. GGD rapportages zijn te vinden op onze website onder de desbetreffende locaties, de website van de GGD en liggen ter inzage op alle  locaties van de SKH.

Veiligheid in de dagelijkse praktijk

We willen graag dat uw kind zich bij ons op een veilige manier kan ontwikkelen en op ontdekkingstocht kan gaan.

Om dit te kunnen bewerkstelligen hebben we als pedagogisch medewerkers met elkaar een aantal afspraken gemaakt. Hiermee proberen we te voorkomen dat kinderen zichzelf of anderen bezeren b.v. door het klimmen op meubilair of het gooien met speelgoed. Deze grenzen en regels zullen waarschijnlijk niet veel anders zijn dan bij u thuis. Bijvoorbeeld: we zitten aan tafel bij het eten en drinken, wassen handen na gebruik van het toilet, ruimen speelgoed op voor het eten of een activiteit enz. We herinneren elkaar en de kinderen aan deze regels door middel van een positieve benadering, uitleggen van de regels of door afleiding!

Bovendien vindt er jaarlijks een risico-inventarisatie (incl. verslaglegging) veiligheid en gezondheid plaats. De risico-inventarisatie dient als basis om de omstandigheden voor de kinderen te verbeteren en om te stimuleren dat het personeel en de kinderen adequaat met de risico’s omgaan. In het verslag staat wat er het afgelopen jaar op het gebied van veiligheid is gebeurd en wat het komend jaar op de agenda staat. Het verslag is openbaar voor de ouders van de kinderopvang.

Ons veiligheidsbeleid

Deze praktische dagelijkse afspraken zijn onderdeel van ons Veiligheidsmanagement. Binnen de SKH is het veiligheidsmanagement verweven met het kwaliteitssysteem. In het beleid is vastgelegd hoe veiligheid op diverse gebieden bereikt en gewaarborgd dient te worden. In de protocollen en werkinstructies van de verschillende processen wordt beschreven hoe er gehandeld dient te worden om de veiligheid te waarborgen en de risico’s zo klein mogelijk te maken.