Pedagogisch beleid

De Stichting Kinderopvang Haren wil een bijdrage leveren aan de opvoeding van kinderen door binnen de opvang ernaar te streven dat kinderen er zich in hun eigenheid kunnen ontwikkelen. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheden en de fase van de ontwikkeling van ieder kind. Respect voor het kind, vanuit het kind voor anderen en voor de omgeving is hierbij belangrijk. Door kinderen positief te benaderen, oog te hebben voor hun eigenheid, en hen te begeleiden in het plezierig omgaan met groepsgenootjes, zullen ze zichzelf en anderen leren respecteren. Het respect voor anderen komt ook tot uitdrukking in het plaatsingsbeleid; alle kinderen zijn welkom.

Aandacht en respect voor de omgeving wordt zichtbaar door de manier waarmee wordt omgegaan met het milieu. Afval wordt zoveel mogelijk gescheiden; papier en flessen apart verzameld en er wordt bewust omgegaan met het gebruik van water en energie; een schone omgeving krijgt blijvend aandacht. Daarnaast wordt er een appèl op kinderen gedaan om respectvol om te gaan met planten en dieren, speelmateriaal et cetera.

De opvoeding binnen de Stichting is gericht op het bevorderen van zelfstandigheid. Tijdens de opvang zullen de pedagogisch medewerkers vanaf het begin de activiteiten zoveel mogelijk met de kinderen samen doen. Niet alleen samen spelen, maar ook huishoudelijke taken als samen opruimen, tafel dekken, de was of activiteiten als het plein opruimen. Op deze manier leren kinderen deel te nemen aan alle activiteiten die binnen en buitenshuis plaatsvinden en kunnen ze daar, in relatie tot hun leeftijd en ontwikkeling, eerder zelfstandig mee omgaan. Bovendien wordt op deze manier het rollenpatroon doorbroken; er zijn er geen typisch mannen- of vrouwentaken.

De opvang van de kinderen in kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang vindt plaats in een vaste groep (stamgroep). Dat wil zeggen dat de kinderen op die dag in de week iedere week weer dezelfde groepsgenootjes tegenkomen. Daardoor kunnen sociale contacten en een gevoel van verbondenheid ontstaan.

Alle pedagogisch medewerkers bij de Stichting hebben een kindgerichte opleiding op MBO of HBO-niveau, en voldoen aan de opleidingseisen die in de CAO Kinderopvang gesteld worden aan pedagogisch medewerkers voor kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang.

Ook wat betreft de beroepskracht-kindratio, de verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal pedagogisch medewerkers dat op een groep aanwezig is, houdt de Stichting Kinderopvang Haren zich aan de regels die in de CAO Kinderopvang en Wet kinderopvang gesteld zijn en voor de peuterspeelzalen de Wet OKE. Klik hier voor een rekentool om de leidster- kindratio te berekenen.

Elke groep heeft zijn eigen groepsruimte, waar wordt gespeeld en gegeten. Indien mogelijk en gewenst wordt soms ook gebruik gemaakt van andere ruimten voor spel of andere activiteiten, bijvoorbeeld groepsruimten die op dat moment leeg staan, de gang of een speellokaal. Voor het slapen wordt gebruik gemaakt van aparte slaapruimten. De betreffende ruimten voldoen, net als de groepsruimte, aan de eisen m.b.t. veiligheid en hygiëne.

C1 pedagogisch beleid ikk