Visie

De Stichting Kinderopvang Haren biedt vanaf 1986 kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente Groningen.

We zijn een professionele organisatie die met 95 parttime medewerkers en 10 gastouders alle vormen van kinderopvang verzorgt.

De visie van Stichting Kinderopvang Haren

De Stichting Kinderopvang Haren is de leukste! De expert in kinderopvang in de leeftijd 0 t/m 12 jaar.

Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkeling, ontspanning en vrije tijd van kinderen. In een veilige omgeving met een goede sfeer kunnen kinderen en medewerkers hun talenten ontwikkelen.

Wij zijn een organisatie die meegroeit en ontwikkelt met de vraag. Wij kijken naar de toekomst en zorgen voor continuïteit van onze opvang.

Wij komen, binnen onze visie en mogelijkheden, tegemoet aan wat onze klanten van ons vragen gericht op het welbevinden en de omgeving van het kind. Wij staan midden in de samenleving en hebben een open communicatie met kinderen, ouders, medewerkers en samenwerkingspartners.

Kindergericht en klantvriendelijk

Er wordt bij SKH kindgericht gewerkt en zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de klanten.

Met kindgericht bedoelen we dat alle kinderen van 0 t/m 12  jaar welkom zijn. Warmte en veiligheid zijn de basisvoorwaarden voor een goede opvoeding. De pedagogisch medewerker voldoet aan de opleidingseisen zoals gesteld in de CAO. Wij bieden een kindvriendelijke omgeving en een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen, zich kunnen ontplooien en zelfstandig worden. De ontwikkeling van de kinderen verschilt per individu. Het pedagogisch handelen van de medewerkers en gastouders is gebaseerd op kennis van de ontwikkelingsfasen en omgevingsfactoren.

In het algemeen pedagogisch beleid ligt het accent op het zelfstandig functioneren van de kinderen, op de groepsopvoeding en het stimuleren en ontwikkelen van creatieve vaardigheden waarbij aansluiting wordt gezocht bij hetgeen de kinderen aangeven.

Met klantvriendelijk bedoelen we dat we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van ouders. Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. De commissies zijn betrokken in tal van zaken, zoals het pedagogisch beleid en het voedingsbeleid. De Centrale Oudercommissie heeft op een aantal zaken verzwaard adviesrecht en is onder andere betrokken bij het vaststellen van de definitieve begroting. Er wordt gewerkt volgens het protocol ouderraad, wat samen met het management is geschreven. Het protocol is op aanvraag verkrijgbaar.