Visie

De Stichting Kinderopvang Haren biedt vanaf 1986 kinderopvang aan kinderen van 0 t/m 12 jaar in de gemeente Groningen.

We zijn een professionele organisatie die met 95 parttime medewerkers en 10 gastouders alle vormen van kinderopvang verzorgt.

De Stichting Kinderopvang Haren is de leukste!

Wij zijn expert in kinderopvang in de leeftijd 0 tot en met 12 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in ontwikkeling, ontspanning en vrije tijd van kinderen. In een veilige omgeving met goede sfeer kunnen kinderen én professionals hun talenten laten groeien.

We vinden het belangrijk open te communiceren. We hechten veel waarde aan een goede afstemming én samenwerking tussen opvang, ouders, onderwijs en andere betrokken organisaties. Dit zorgt voor een optimale ontwikkeling van kinderen en professionals.

Wij richten ons op het welbevinden en de omgeving van het kind en luisteren naar wat onze klanten van ons vragen. Zo staan we midden in de samenleving en zijn we een organisatie die meebeweegt met de vraag. In combinatie met een frisse blik op de toekomst zorgt dit voor continuïteit van onze opvang.

Zo kunnen we de leukste zijn voor kind, ouder en professional.

Kindergericht en klantvriendelijk

Er wordt bij SKH kindgericht gewerkt en zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de klanten.

Met kindgericht bedoelen we dat alle kinderen van 0 t/m 12  jaar welkom zijn. Warmte en veiligheid zijn de basisvoorwaarden voor een goede opvoeding. De pedagogisch medewerker voldoet aan de opleidingseisen zoals gesteld in de CAO. Wij bieden een kindvriendelijke omgeving en een sfeer waarin kinderen zich veilig voelen, zich kunnen ontplooien en zelfstandig worden. De ontwikkeling van de kinderen verschilt per individu. Het pedagogisch handelen van de medewerkers en gastouders is gebaseerd op kennis van de ontwikkelingsfasen en omgevingsfactoren.

In het algemeen pedagogisch beleid ligt het accent op het zelfstandig functioneren van de kinderen, op de groepsopvoeding en het stimuleren en ontwikkelen van creatieve vaardigheden waarbij aansluiting wordt gezocht bij hetgeen de kinderen aangeven.

Met klantvriendelijk bedoelen we dat we proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van ouders. Iedere locatie heeft zijn eigen oudercommissie, die bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 ouders. De commissies zijn betrokken in tal van zaken, zoals het pedagogisch beleid en het voedingsbeleid. De Centrale Oudercommissie heeft op een aantal zaken verzwaard adviesrecht en is onder andere betrokken bij het vaststellen van de definitieve begroting. Er wordt gewerkt volgens het protocol ouderraad, wat samen met het management is geschreven. Het protocol is op aanvraag verkrijgbaar.