Inspraak ouders & klachten

Ouders hebben recht op kwalitatief goede kinderopvang en moeten vanuit dat principe ook mee kunnen praten over de kwaliteit van de opvang. Om de opvang zo optimaal mogelijk te laten verlopen, zijn er daarom goede afspraken gemaakt over de medezeggenschap van ouders.

De medezeggenschap van ouders is op meerdere fronten ingebed in ons beleid en bovendien hebben alle locaties (Waterhuizerweg, Hemsterhuislaan, gastouderbureau en Thema BSO’s) van de Stichting Kinderopvang Haren een eigen Oudercommissie (OC). De OC behartigt de belangen van de kinderen en ouders die gebruik maken van die locatie. De OC denkt mee, geeft advies, stemt in en informeert de locatiemanager over verscheidene onderwerpen aangaande de locatie.

Naast de Oudercommissies is er de Centrale Ouder Raad (COR). De COR is het medezeggenschapsorgaan voor geheel Stichting Kinderopvang Haren. De COR is het aanspreekpunt voor en de vertegenwoordiging van de oudercommissies van de locaties en gastgezinnen. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen als pedagogisch beleid, voeding, veiligheid, openingstijden, tarieven en nog veel meer. Zij voert over deze onderwerpen regelmatig overleg, 4 tot 6 keer per jaar, met de directie van de SKH.

Notulen van de oudercommissie zijn te vinden op het prikbord van de locaties. De voorzitter van de Centrale Ouder Raad is bereikbaar middels email: cor@kinderopvangharen.nl

Klachten

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen tevreden zijn. Als dit een keer niet zo is, dan horen we dat heel graag van u. Dit ‘gratis advies’ kan immers bijdragen tot verhoging van de kwaliteit van onze opvang.
Het liefst lossen we klachten op met de medewerker die het betreft. U mag uw verbeterpunt dus gerust bespreken met de betreffende persoon. Ook kunt u altijd een gesprek met de locatiemanager aangaan over uw klacht.
Als u er via deze weg niet uitkomt kunt u altijd uw klacht weergeven bij de klachtencoördinator van de SKH of met de directeur.

U heeft ook de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de geschillencommissie kinderopvang en peuterspeelzalen.
Bereikbaar via telefoonnummer: 070 310 53 10 op ma t/m vrijdag en via de website https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang-en-peuterspeelzalen/

 

D2-Intern-Klachtenreglement-cliënten-