Activiteiten

Activiteiten vormen een belangrijk onderdeel van de tijd op de opvang. Door activiteiten wordt de ontwikkeling van kinderen gestimuleerd, tegelijkertijd hebben we veel plezier. Activiteiten kunnen met de hele groep zijn, in een klein groepje of individueel.

Activiteiten Kinderdagverblijf en  Harmonicagroepen

De activiteiten op het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal worden steeds meer volgens de Piramide methode van de Voor- en Vroegschoolse Educatie aangeboden. Ons uitgangspunt is dat de kinderen plezier in de activiteiten moeten hebben. Ze mogen meedoen, maar niets is verplicht

De opzet van activiteiten in Piramide verloopt in 4 stappen: oriënteren, demonstreren, verbreden, verdiepen. Eerst wordt er samen met de kinderen georiënteerd op het thema. Er worden liedjes gezongen, een verhaaltje voorgelezen en er wordt met de kinderen gepraat over wat de kinderen al weten over het thema. Hierna worden onderdelen uit het thema gedemonstreerd, zoals voorwerpen en waarom bepaalde dingen worden gebruikt. Er wordt gebruik gemaakt van alle zintuigen. Belangrijk bij het demonstreren is dat de omgeving interessant is ingericht voor de kinderen door middel van voorwerpen.

We verbreden het thema door bijvoorbeeld iets te knutselen, wat ermee te maken heeft, om het geheel visueel te maken en de kennis over het thema te verbreden. Of de kinderen gaan zich verkleden in een persoon wat bij het thema past. We verdiepen dat doordat kinderen de gekregen voorbeelden en kennis kunnen toepassen in hun spel. Bijvoorbeeld het thema koken wordt toegepast in het spel van de kinderen. Een wezenlijk onderdeel van het verdiepen is het (oefenen met) oplossend denken door kinderen zelf.

De activiteiten worden bovendien afgestemd op de leeftijd. Bij mooi weer wordt meer buiten gespeeld en in de herfst- en wintermaanden vinden activiteiten meer binnen plaats. We gaan regelmatig het terrein af voor een wandeling en soms maken we een uitstapje met de bus van de Stichting.

Activiteiten BSO

Op de BSO is allerlei materiaal en speelgoed aanwezig voor de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Hiermee kunnen kinderen experimenteren en hun creativiteit ontwikkelen. Ook worden op de BSO door de pedagogisch medewerkers activiteiten aangeboden. Dit kan variëren van specifieke activiteiten tot het aanvoeren van suggesties.

De kinderen zijn niet verplicht hieraan mee te doen, omdat ze in hun vrije tijd op de BSO zijn en dus zelf mogen bedenken hoe ze hun tijd willen besteden. De pedagogisch medewerkers hebben daar natuurlijk wel een stimulerende en ondersteunende rol in.

Iedere twee maanden presenteren we op de BSO een nieuw thema waaromheen we allerlei activiteiten en workshops organiseren. Bij het bedenken van activiteiten gaan we uit van de vaardigheden en interesses van de kinderen. Hierbij is het van belang dat het kind wordt uitgedaagd.

BSO workshops

De BSO (thema)workshops worden gegeven door onze medewerkers of door mensen van buitenaf en kunnen plaatsvinden op één van de BSO locaties of buiten de deur in bijvoorbeeld in een museum.

Activiteiten TSO

De tijd tussen de middag is natuurlijk relatief kort, maar naast het gezamenlijk eten zal de pedagogisch medewerker ervoor zorgen dat er activiteiten worden voorbereid. Hierbij valt te denken aan pleinspellen of een knutselactiviteit binnen. Uitgangspunt hierbij is dat het vrije tijd is voor de kinderen. Op basis van vrijwilligheid kunnen de kinderen meedoen aan het activiteitenprogramma.