Informatie over het Corona virus – laatste update 29-04-2020 17.00 uur

Het coronavirus brengt een andere werkwijze met zich mee op onze KDV en BSO locaties. Op deze pagina treft u de informatie berichten die wij naar onze ouders/ verzorgers sturen via Konnect. De inhoud van de berichten is mede gebaseerd op informatie afkomstig van het RIVM, de GGD en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Wordt uw vraag niet beantwoord, neem dan gerust contact op met de administratie van de SKH. Dit kan via mail: administratie@kinderopvangharen.nl, WhatsApp: 06 52523189 of door te bellen naar 050 5345524

 

Update maandag 18 mei 2020

Handreiking bij langdurig neusverkouden kinderen kinderdagverblijf of medisch kinderdagverblijf

Het RIVM heeft op 12 mei een handreiking gepubliceerd over hoe te handelen bij kinderen met langdurige neusverkoudheid.
Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt ook voor kinderen, die dan dus ook niet naar school of kinderopvang mogen komen.
Aandachtspunten:

 • Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar de kinderopvang.
 • Voorkom dat kinderen met nieuwe milde luchtwegklachten langdurig geen toegang hebben tot de kinderopvang.

Kinderen met chronische luchtwegklachten
Kinderen die last hebben van bijvoorbeeld hooikoorts of astma en herkenbare klachten hebben die horen bij deze aandoening mogen wel naar de opvang. Alleen als het klachtenpatroon verandert of als het kind nieuwe klachten krijgt moet het kind thuisblijven.

Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden op COVID-19.

Kinderen met nieuw ontstane luchtwegklachten
Bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden , kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.

Lees de volledige handreiking (RIVM) linkje toevoegen van RIVM https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen

————————————————————————————————————————————————————————-

Update donderdag 14 mei 2020

Via onderstaande link kunt u lezen, compensatie regeling ouderbijdrage na 11 mei 2020.

Compensatieregeling na 11 mei en andere berichtgeving

————————————————————————————————————————————————————————-

Update donderdag 7 mei 2020

Via onderstaande link kunt u onze stichtingsbrede preventieve coronamaatregelen lezen.

Stichtingsbrede preventieve coronamaatregelen per 11 mei 2020

————————————————————————————————————————————————————————-

Update maandag 4 mei 2020

Afmelden kinderen na 10 mei 2020

————————————————————————————————————————————————————————

Update woensdag 30 april 2020 17.00 uur

Vanaf maandag 11 mei gaan onze KDV locaties in zijn geheel en onze BSO locaties gedeeltelijk open. In deze brief leest u op welke manier u kunt doorgeven wanneer uw na 11 mei gebruik wilt maken voor opvang van uw kind(eren).
Aanmeldprocedure BSO opvang na 11 mei 2020

Gaat uw kind naar onze KDV locatie aan de Waterhuizerweg, dan informeren wij u via dit bericht over de wijze van brengen en halen.
Looproute KDV aan de Waterhuizerweg per 30 april 2020

———————————————————————————————————————————————————————–

Update dinsdag 21 april 2020 13.30 uur

De compensatie regeling voor de ouderbijdrage is rond. In onderstaande documenten leest u meer informatie hierover.
Compensatie regeling met en zonder kinderopvangtoeslag
Compensatie regeling voor opvang via gemeentelijke regeling

———————————————————————————————————————————————————————–

Update woensdag 01 april 2020 15.00 uur

Via deze link kunt u de onze meest reactie informatiebrief lezen over de verlengde Corona maatregelen tot en met dinsdag 28 april
Sluiting kinderopvang verlengd


Update maandag 23 maart 2020 10.40 uur

Afgelopen vrijdag, 20 maart 2020, is de compensatieregeling kinderopvangtoeslag gepubliceerd.
Via deze link kunt u de brief lezen: Tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang

———————————————————————————————————————————————————————-

Update donderdag 19 maart 2020 10.00 uur

De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben gezamenlijk een brief geschreven betreft de zorgen van ouders rondom de kosten van de kinderopvang.
Via deze link kunt u de brief lezen: Brief ouders betreft zorgen kosten kinderopvang coronavirus

———————————————————————————————————————————————————————-

Update maandag 23 maart 2020 – 11.04 uur

De compensatieregeling kinderopvangtoeslag

Voor wie is de compensatie bedoeld?
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden

Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?
De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het te veel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 6 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Kinderopvangorganisaties en ouders worden zo spoedig mogelijk hierover geïnformeerd.

Wanneer krijgen ik de kosten van de kinderopvang terug?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij verzoeken u uw factuur van april te betalen.

Krijg ik een nieuwe factuur ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt . De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk.

De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 6 april, hoe gaat het daarna?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode, volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan de overige aangekondigde maatregelen.

Moet ik privacy-gevoelige informatie delen om de eigen bijdrage terug te krijgen ?
De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk. Volgt u ook de website van genoemde organisaties.

Update woensdag 18 maart 2020 10.30 uur

Mag mijn kind naar de kinderopvang komen?

Het kabinet heeft besloten dat het onderwijs en de reguliere kinderopvang tot 6 april gesloten zijn. Alleen noodopvang wordt geregeld. Wat betekent dit voor u?
De kinderopvang en gastouderopvang gaan dicht tot en met 6 april 2020. Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken, kunnen in principe op de eigen kinderopvang of bij de eigen gastouder terecht.

Wanneer mag ik mijn kind naar de nood(kinder)opvang brengen?
De opvang die nu geboden wordt op scholen en kinderopvang (zonder extra kosten voor ouders), is noodopvang. De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen wordt gevraagd in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang te zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan en de kabinetsmaatregelen van 15 maart om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zoveel mogelijk effect hebben.

Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Specifiek voor COVID-19 zijn er cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Ouders of verzorgenden die hieraan werken, kunnen gebruik maken van de kinderopvang. De lijst met deze cruciale beroepsgroepen is als volgt:

 • Zorg, inclusief productie en transport van medicijnen en medische hulpmiddelen;
 • Leraren en personeel benodigd op school, zoals voor afstandsonderwijs, opvang van kinderen en examens
 • Openbaar vervoer
 • Voedselketen: de voedselketen moet breed worden gezien. Deze bestaat uit supermarkten, de aanlevering van supermarkten, de verwerkende industrie en de transporten van deze industrie maar ook het ophalen van producten bij boeren, het aanleveren van bijvoorbeeld veevoer en andere producten bij boeren, de toegang van arbeiders voor de oogst
 • Transport van brandstoffen zoals kolen, olie, benzine en diesel, etc
 • Vervoer van afval en vuilnis
 • Kinderopvang
 • Media en communicatie: ten behoeve van informatievoorziening aan de samenleving die van noodzaak is om op de hoogte te blijven van wat er speelt
 • Continuïteit hulpverleningsdiensten (politie en defensie zijn reeds vitaal verklaard)
 • Meldkamerprocessen
 • Brandweerzorg
 • Ambulancezorg
 • GHOR
 • Crisisbeheersing van de veiligheidsregio’s
 • Noodzakelijke overheidsprocessen (Rijk, provincie en gemeente), bijvoorbeeld betalen uitkeringen en toeslagen, burgerzaken, consulaten en ambassades, justitiële inrichtingen en forensische klinieken.

Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt bij één ouder die een cruciaal beroep uitvoert, is dat de opvang zelf thuis wordt geregeld. Maar als dat niet lukt kunt u opvang krijgen op school/kinderdagverblijf/ BSO.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
We begrijpen de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen. Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
De Rijksoverheid heeft een lijst gemaakt met de cruciale beroepsgroepen. De lijst kan nog aangepast worden. Alleen kinderen van ouders uit de beroepsgroepen, zoals opgesteld door de Rijksoverheid, worden opgevangen.

Overmacht

Wanneer is er sprake van overmacht?
Er is sprake van overmacht als op aanwijzing van de overheid op basis van wetgeving of tijdelijke maatregel de kinderopvangorganisatie wordt aangezegd één of meer locaties te sluiten. Ouders kunnen in dat geval niet afdwingen dat de kinderopvanglocatie de opvang toch open moet blijven. De schade die de ouders hierdoor mogelijk lijden, bijvoorbeeld doordat zij vrije dagen moeten opnemen of omdat zij elders opvang moeten inkopen, hoeft door de kinderopvangorganisatie niet te worden vergoed.

Betaling en opzegging

Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang?
Ja, en :

 • Betaal de factuur voor opvang zoals u dat altijd doet;
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op opvang en de toeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten;
 • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. Ook deze eigen bijdrage voldoet u aan de kinderopvangorganisatie;
 • De overheid begrijpt dat dit in deze tijden onzekerheid kan opleveren. Zij krijgt hier ook veel vragen over. De overheid kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zullen hier zo snel mogelijk over communiceren.

Mijn kind kan per direct niet naar de opvang, kan ik zonder opzegtermijn opzeggen?
Nee, we houden ons aan de opzegtermijn van één maand.

Kan ik de opvang tijdelijk stopzetten, bijvoorbeeld voor twee maanden?
We zien een tijdelijke opzegging als beëindiging (met één maand opzegtermijn). We kunnen vervolgens een nieuwe aanmelding verwerken. Indien er een wachtlijst geldt op de locatie van uw kind(eren) dan sluit u onderaan aan. U heeft dan dus geen garantie van een plek.

Vragen over KDV

Op dit moment vangen wij alleen kinderen op van ouders uit de cruciale beroepsgroepen. Zie informatie hierboven.

Vragen over BSO

Mijn kind is welkom op school, maar is er ook BSO?
Uw kind is welkom op school als u en uw partner werken in een cruciale beroepsgroep en uw kind geen gezondheidsklachten heeft. Als uw kind normaliter gebruik maakt van BSO, kan het na schooltijd op de BSO terecht. Na aanmelding per email administratie@kinderopvangharen.nl

Mijn kind maakt gebruik van de noodopvang van school, wordt hij/zij ook door SKH opgehaald voor de BSO?
Ja, we halen de kinderen op.

Vragen over gastouderopvang

Gelden bovengenoemde maatregelen ook voor gastouderopvang of een gastouder die bij mij thuis de kinderen opvangt?
Ja, dit geldt voor alle vormen van opvang bij SKH, dus ook voor gastouderopvang.

Ik neem flexibele gastouderopvang af. Wat moet ik doen?
Mocht u per maand een verschillende hoeveelheid uren afnemen bij de gastouder, bijvoorbeeld omdat u onregelmatige diensten draait, ga dan uit van het aantal uren dat u normaliter deze maand afgenomen zou hebben. U handelt alsof de gastouderopvang normaal door zou lopen. Dit geldt ook voor het doorgeven van wijzigingen aan de Belastingdienst.

Vragen over de tussenschoolse opvang (TSO)

Informatie over de gevolgen voor de TSO volgt z.s.m.

Coronavirus

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?
Koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Wat weten we over het virus?
Het is nog niet duidelijk of het coronavirus ernstiger is dan een gewone griep. Het is een nieuw virus en het RIVM is nog druk bezig is met het verzamelen van meer informatie. Wat we nu weten is dat van alle bekende patiënten met het nieuwe coronavirus ongeveer 17% ernstige klachten heeft. Ongeveer 2% van de patiënten overlijdt aan het nieuwe coronavirus. Dit zijn vooral oudere mensen en mensen die verzwakt zijn door andere ziekten. Er is(nog) geen specifieke behandeling tegen het nieuwe coronavirus.

Hoe kunt u het virus voorkomen?
Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Deze druppeltjes blijven niet in de lucht zweven maar dalen snel neer. Het advies van het RIVM is met name:

 • Was je handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van je ellenboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Houdt 1,5 meter afstand van elkaar
 • Schud geen handen meer

Wat als uw kind symptomen van het coronavirus vertoont?

 • Indien u een vermoeden heeft dat uw kind besmet is met het coronavirus, dient u uw kind thuis te houden en direct telefonisch contact op te nemen met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • Indien medewerkers signaleren dat een kind symptomen van het coronavirus vertoont, houden zij het kind apart en nemen zij direct contact op met de ouder, waarna deze het kind komt ophalen en telefonisch contact opneemt met de eigen huisarts of de lokale GGD.
 • U heeft een meldingsplicht. Dat betekent dat elke besmetting van het nieuwe coronavirus door – in dit geval – de ouder moet worden gemeld bij de GGD of de huisarts.
 • Volg hierna de instructies van de GGD op.
 • Zodra is bevestigd dat het om het coronavirus gaat, moeten alle medewerkers, ouders en samenwerkingspartners (schoolbesturen) worden geïnformeerd volgens de instructies van de GGD.