Activiteiten GOB

Aan het GOB van de Stichting Kinderopvang Haren zijn circa 10 zeer ervaren, actieve en enthousiaste gastouders verbonden die met veel plezier invulling geven aan de opvang van de aan hun zorg toevertrouwde kinderen. De gastouders hebben oog voor de ontwikkeling, behoeften en interesses van ieder kind afzonderlijk. De begeleiding en activiteiten die ze de kinderen bieden wordt op deze ontwikkeling, behoeften en interesses afgestemd. Tevens wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de (vraag)ouders ten aanzien van de pedagogische aanpak, voeding en verzorging.

De gastouders beschikken allen over een huis en een buitenruimte waarin de kinderen veilig kunnen spelen. Er is voldoende spelmateriaal afgestemd op de leeftijd van de kinderen. Diverse gastouders maken gebruik van de speelotheek om de kinderen het nodige afwisselend spelmateriaal te kunnen bieden.

De medewerker van het gastouderbureau controleert de woningen van alle gastouders jaarlijks op veiligheid en hygiëne. Daarnaast komt de medewerker van het gastouderbureau jaarlijks op huisbezoek, om diverse pedagogische aspecten te bespreken met de gastouder, en de omgang van de gastouder met de kinderen te observeren.

Ieder jaar worden alle kinderen door de gastouder geobserveerd, waarvan de belangrijkste punten worden vastgelegd in de ‘jaarevaluatie gastouder’. Bijzonderheden omtrent de kinderen worden door de gastouder gedeeld met de vraagouders, vooral tijdens het halen en brengen en (bij de allerjongsten) door middel van een schriftje. Desgewenst kan een gastouder bij vragen omtrent ontwikkeling of gedrag van een gastkind of problemen in de communicatie met de vraagouders extra ondersteuning krijgen van de medewerker van het gastouderbureau. Ook bij acute situaties kan een gastouder een beroep doen op het gastouderbureau.

De gastouders beschikken over een EHBO ‘bij-kinderen’ certificaat en worden hierin jaarlijks bijgeschoold.

Daarnaast worden door het gastouderbureau enkele malen per jaar bijeenkomsten georganiseerd, gericht op de vergroting van de deskundigheid van de gastouders. Hierin wordt aandacht besteed aan onderwerpen als onder andere de pedagogische aanpak, stimuleren van ontwikkeling en signaleren van kindermishandeling.

Vanuit het gastouderbureau hebben alle gastouders werkinstructies/protocollen uitgereikt gekregen omtrent het pedagogisch handelen (zie ook pedagogisch beleid GOB en Werkplan GOB) en het handelen in bijzondere situaties, waaronder het omgaan met ziekte/ongevallen, signalering van bijzonderheden in gedrag en ontwikkeling, wiegendood, calamiteiten als brand en het (verantwoord) omgaan met zwembadjes. De gastouders zijn op de hoogte van de inhoud van deze protocollen/werkinstructies, en worden geacht ernaar te handelen.